Vedtægter -

Vedtægter

Vedtægter
for Skive Dans
Revideret 19.03.2020

§ 1 Navn
A. Foreningens navn er ” Skive Dans”
B. Foreningens hjemsted er Skive kommune, Åkærvej 5D
C. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsdanserforbund (DS) i Danmarks Idræts Forbund (DIF), samt Skive Idrætssamvirke (SIS).

§ 2 Formål
A. At oparbejde og styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt medlemmerne.
B. At virke til gavn for dansesporten, så såvel bredden som eliten får optimale betingelser. At varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne og i organisationerne under Danmarks Sportsdanser-forbund.

§ 3 Medlemmer
A. For foreningens medlemmer er Danmarks Sportsdanserforbunds regler og bestemmelser gældende.
B. Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem.

§ 4 Kontingent
A. Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Udelukkelse
A. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 2 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
B. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ved handling eller omtale skader foreningens interesse og anseelse. Udelukkelsen skal godkendes på først kommende generalforsamling.

§ 6 Foreningens Ledelse
A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på min. 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Minimum 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og minimum 2 i lige år.
B. Bestyrelsen konstituerer sig ved 1. bestyrelsesmøde efter en generalforsamling (senest 4 uger efter generalforsamlingen).
C. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 2 år ad gangen, som afgår skiftevis lige/ulige år.
Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen, skal der dog tages hensyn til § 6 stk. E
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
E. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og/eller kassereren, og de er underskriftsberettigede. Bestyrelsesmedlemmer som har fået mandat af bestyrelsen kan ligeledes tegne foreningen.
F. For at kunne opnå valg til bestyrelsen, skal medlemmet være fyldt 18 år. Dog skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være fyldt 20 år. Kun medlemmer eller forældre til medlemmer af foreningen, der har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder, kan opnå valg til bestyrelsen.
G. Professionelle dansere og professionelle danseinstruktører kan ikke have betitlede poster i foreningens bestyrelse.
H. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgene skal altid være repræsenteret med mindst 1 bestyrelsesmedlem.
I. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til øvrige medlemmer og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.
J. De aktive sportsdansere vælger efter hver generalforsamling (senest 4 uger efter generalforsamlingen) en talsmand/kvinde, som er kontakten til bestyrelsen/ trænerne. Talsmanden/kvinden deltager på bestyrelsesmøder efter behov.
K. Nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og trænere i SSF må indenfor 2 år efter at være udtrådt af foreningen, ikke medvirke til eller deltage i ledelsen eller virke som træner i en konkurrerende forening under DS i Skive / Salling / Fjends området. Det er bestyrelsens pligt at tilse at denne § er skriftligt anerkendt af alle bestyrelsesmedlemmer og trænere.

§ 7 Regnskab
A. Regnskabsåret er 1.januar – 31. december.

§ 8 Revision
A. Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
B. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 9 Generalforsamling
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
C. Generalforsamlingen bekendtgøres enten i dagspressen eller i medlemsbladet samt ved opslag i vore lokaler.
D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
E. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte medlemmer forlanger dette.
F. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
G. Alle aktive medlemmer har 1 stemme. Medlemmer under det fyldte 15. år, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men for hvert barn under det fyldte 15. år, har forældrene 1 stemme, dog højst 2 børnestemmer pr. familie.
H. Kun medlemmer, der har været medlem i mindst 5 måneder har stemmeret på generalforsamlingen.
I. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og en lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Passive medlemmer har kun stemmeret, såfremt de ikke er medlem af en anden sportsdanserforening.
J. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af min. 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Godkendelse af årsregnskabet.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
K. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
L. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom.

§ 10 Vedtægtsændringer
A. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

§ 11 Foreningens opløsning
A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
C. Ved opløsning skal foreningens midler overdrages til Danmarks Sportsdanserforbund.

Skive, den 19.03.2020

Skive Sportsdanserforening Fremad (SSF) blev stiftet 23.4.1983 og vedtægterne er revideret i 1998 + 17.3.2000 + 23.3.2001 + 22-03-13 + 01-03-2019 + 19.03.20